Algemene voorwaarden

1 Toepassingsgebied, onderwerp van het contract

1.1 De hier volgende algemene voorwaarden gelden voor alle juridische transacties van de Regit GmbH, Heinkelstr. 1, 93049 Regensburg (‘aanbieder’) met klanten. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op consumenten in de zin van § 13 van het Duits burgerlijk wetboek (BGB), voor zover er niet nadrukkelijk op wordt gewezen dat deze alleen van toepassing dienen te zijn op klanten die ondernemingen zijn. Consument in de zin van § 13 van het Duits burgerlijk wetboek (BGB) is elke natuurlijke persoon die een juridische transactie afsluit voor doeleinden die merendeels noch aan zijn zakelijke, noch aan zijn zelfstandige professionele activiteit toegeschreven kunnen worden.

1.2 De toepassing van afwijkende zakelijke voorwaarden van klanten wordt nadrukkelijk tegengesproken. Deze zijn enkel van toepassing wanneer en voor zover met de toepassing ervan nadrukkelijk werd ingestemd.

1.3 De onderhavige algemene voorwaarden regelen het ter beschikking stellen van de diensten van de aanbieder en het gebruik van de diensten door klanten.

2 Onderwerp van het contract

De aanbieder exploiteert op mautpilot.de een internetportaal voor het beschikbaar stellen van tijdelijk beperkte toltickets en traject-toltickets voor Oostenrijk. Dit kunnen bijv. 10-dagen-vignetten, 2-maanden-vignetten, jaar-vignetten of traject-toltickets (bijv. voor de autosnelweg door de Brenner, etc.) zijn. Onderwerp van het contract is het gebruik van de op het portaal beschikbaar gestelde functies en het oproepen van de via de beschikbaar gestelde functies oproepbare gegevens.

3 Afsluiten van het contract

3.1 Een contract onder bezwarende titel komt tot stand door bestelling en aanvaarding van de bestelling. De aanvaarding van de bestelling vindt uitsluitend plaats door het beschikbaar stellen van de desbetreffende gegevens door de aanbieder.

3.2 De presentatie van waren en diensten op de internetpagina’s van de aanbieder vormt geen aanbod tot afsluiten van een contract, maar een uitnodiging tot het doen van een aanbod door de klant (invitatio ad offerendum). Pas het afsluiten van de bestelling in het domein ‘Winkelmandje’ na invoer van de klantgegevens door klikken op de bestel-button ‘Definitief bestellen’ vormt een juridisch bindend aanbod tot het afsluiten van een contract door de klant (bestelling). Tot die tijd heeft de klant op elk moment de mogelijkheid, de bestelling af te breken en correcties uit te voeren. Ontvangst van de bestelling wordt door de aanbieder via het sturen van een ontvangstbevestigingsmail direct bevestigd. De ontvangstbevestiging vormt geen aanvaarding van het contract.

3.3 De hoogte van de vergoeding resulteert uit de op het moment van de bestelling op het portaal gepubliceerde prijsinformatie.

3.4 Het op de internetpagina van de aanbieder gepresenteerde aanbod aan prestaties omvat principieel alleen beschikbare waren en diensten. De aanbieder behoudt zich in uitzonderlijke gevallen een controle van de beschikbaarheid bij ontvangst van de bestelling voor en zal de klant onmiddellijk informeren en reeds verrichte betalingen van de klant restitueren, wanneer de bestelde prestatie niet beschikbaar mocht zijn.

3.5. Contracttaal is Duits. De contracttekst wordt niet opgeslagen. De algemene voorwaarden kunt u te allen tijde op deze pagina bekijken. De klant krijgt de bestelgegevens per e-mail toegestuurd. Na afsluiten van de bestelling zijn uw bestelgegevens uit veiligheidsoverwegingen niet meer via internet toegankelijk.

4 Herroepingsrecht

Uitsluitend voor klanten die consument zijn in de zin van § 13 van het Duits burgerlijk wetboek (BGB), d.w.z. elke natuurlijke persoon die een juridische transactie afsluit voor doeleinden die merendeels noch aan zijn zakelijke, noch aan zijn zelfstandige professionele activiteit toegewezen kunnen worden, geldt het volgende:

a) Herroepingsrecht

U heeft het recht, dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.

De herroepingsperiode bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop het contract werd afgesloten.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons (Regit GmbH, Heinkelstr. 1, 93049 Regensburg, e-mail: legal@mautpilot.nl) via een duidelijke verklaring (bijv. een met de post verstuurde brief, een fax of e-mail) op de hoogte brengen van uw besluit om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor het bijgaande standaard-herroepingsformulier gebruiken, maar dat is niet noodzakelijk.

Om aan de termijn voor herroeping te voldoen, is het voldoende dat u de mededeling inzake gebruikmaken van het herroepingsrecht vóór afloop van de herroepingsperiode verstuurt.

b) Gevolgen van de herroeping

Wanneer u dit contract herroept, dienen wij u alle betalingen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die ontstaan doordat u een andere wijze van levering dan de door ons aangeboden, meest voordelige standaardlevering heeft gekozen) onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop de mededeling van uw herroeping van dit contract bij ons is binnengekomen, te restitueren. Voor deze restitutie gebruiken wij hetzelfde betalingsmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie heeft gebruikt, tenzij met u nadrukkelijk anders werd overeengekomen; in geen geval worden wegens deze restitutie kosten aan u in rekening gebracht.

Wanneer u heeft aangevraagd dat de diensten al tijdens de herroepingsperiode dienen te beginnen, dan dient u ons een redelijk bedrag te betalen, evenredig aan het aandeel van de tot het moment waarop u ons meedeelt dat u gebruik maakt van het herroepingsrecht wat betreft dit contract, reeds geleverde diensten in verhouding tot de volledige omvang van de in het contract voorziene diensten.

c) Vroegtijdige expiratie van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht loopt vroegtijdig af, wanneer wij de dienst volledig hebben geleverd en wij met het uitvoeren van de dienst pas zijn begonnen nadat u daartoe uw nadrukkelijke toestemming heeft gegeven en tegelijkertijd heeft bevestigd, ervan op de hoogte te zijn dat u uw herroepingsrecht bij volledige vervulling van het contract door ons verliest.

Einde van de informatie inzake herroeping

5 Prijzen; betalingsvoorwaarden; leveringsvoorwaarden; waardevergoeding

5.1 De prijzen behelzen de tolkosten van de ASFINAG (de actuele kosten voor de tijdelijke en traject-toltickets van de ASFINAG vindt u op https://www.asfinag.at/maut-vignette/vignette/ en op https://www.asfinag.at/maut-vignette/streckenmaut/tarife/) en de servicekosten voor de diensten van de aanbieder en voor de snelle beschikbaarheid plus de wettelijke btw.

5.2 Indien niet anders overeengekomen dienen te betalen bedragen binnen zeven kalenderdagen na ontvangst van een correcte factuur door overmaking van het factuurbedrag op de op de factuur vermelde rekening betaald te worden.

5.3 Indien niet anders overeengekomen vindt de levering enkel in digitale vorm plaats door registratie van het digitale vignet/traject-tolticket bij de exploitant van het desbetreffende traject en door verzending van een e-mail naar het door de klant aangegeven e-mailadres. De verzending is gratis.

5.4 De factuur wordt uitsluitend elektronisch in pdf-formaat opgesteld en verzonden. De gebruiker gaat akkoord met het krijgen van een elektronische factuur. De elektronische eerste opstelling van facturen en het online oproepen van factuurkopieën zijn gratis. Voor het eventueel opstellen van een factuurkopie in papieren vorm behoudt de aanbieder zich het recht voor, administratiekosten te berekenen.

5.5 Indien de klant in geval van het gebruikmaken van zijn herroepingsrecht een vergoeding voor de tot de herroeping genoten prestatie verschuldigd is, berekenen wij de waardevergoeding naar de tijd (waarbij een maand 30 dagen heeft en een jaar 360 dagen; ‘bankenmethode’), d.w.z. op basis van onze prijzen al naargelang de tot de herroeping verstreken geldigheidsperiode.

6 Gebruiksrecht voor op het portaal beschikbare inhoud

6.1 Voor zover in deze algemene voorwaarden of op het portaal een verderstrekkend gebruik niet nadrukkelijk wordt toegestaan of op het portaal door een bepaalde functionaliteit (bijv. download-knop) mogelijk wordt gemaakt, mag behoudens rechten van derden

6.1.1 de op het portaal beschikbare inhoud uitsluitend voor persoonlijke doeleinden online opgeroepen en weergegeven worden;

6.1.2 de op het portaal beschikbare inhoud noch geheel noch gedeeltelijk bewerkt, veranderd, vertaald, gepresenteerd, gepubliceerd, publiekelijk tentoongesteld, verveelvoudigd of gedistribueerd worden. Tevens is het verboden, copyright-tekens, logo’s en andere opmerkingen en tekens die dienen ter bescherming van rechten te verwijderen of te veranderen.

6.2 Behoudens bestaande rechten van derden wordt voor de correct gedownloade resp. uitgeprinte inhoud steeds een tijdelijk onbeperkt en niet-exclusief gebruiksrecht voor gebruik voor eigen, niet-commerciële doeleinden verleend. Voor de rest verblijven alle rechten op de inhoud bij de oorspronkelijke eigenaar van de rechten. De voorgeschreven wettelijke rechten blijven onaangetast.

7 Aansprakelijkheidsbeperking voor diensten waaraan kosten verbonden zijn

7.1 Voor schade die door de aanbieder of door diens wettelijke vertegenwoordigers, leidinggevend personeel of personen die in naam van de aanbieder optreden opzettelijk of door grove nalatigheid werd veroorzaakt, is de aanbieder onbeperkt aansprakelijk.

7.2 In gevallen van overtredingen door lichte nalatigheid van minder beduidende verplichtingen is de aanbieder niet aansprakelijk.

7.3 Voor de rest is de aansprakelijkheid van de aanbieder voor schade door lichte nalatigheid beperkt tot schade die in het kader van het betreffende contract typisch te verwachten valt (contracttypisch voorzienbare schade). Dit geldt ook bij overtredingen door lichte nalatigheid van verplichtingen door wettelijke vertegenwoordigers, leidinggevend personeel of personen die in naam van de aanbieder optreden.

7.4 De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperking geldt niet in geval van bedrog, van lichamelijk of persoonlijk letsel, voor het overtreden van garanties en voor claims op basis van productaansprakelijkheid.

8 Slotbepalingen

8.1 Voor zover in deze algemene voorwaarden niet nadrukkelijk anders vermeld, dienen alle verklaringen schriftelijk te worden afgelegd.

8.2 Het met de klant gesloten contract en deze algemene voorwaarden zijn onderhevig aan de rechtspraak van de Bondsrepubliek Duitsland onder uitsluiting van het Weens Koopverdrag (Convention of Contracts for the International Sales of Goods, CISG) en onder uitsluiting van het Internationale Privaatrecht. De wettelijke voorschriften ter beperking van de keuze van rechtspraak en toepasbaarheid van dwingende voorschriften, met name van de staat waarin de klant als consument zijn gewone verblijfplaats heeft, blijven onaangetast.

8.3 Uitsluitend tegenover klanten die ondernemer zijn geldt: uitsluitende bevoegde rechtbank voor geschillen die resulteren uit deze algemene voorwaarden, voor zover zo’n overeenkomst omtrent de bevoegde rechtbank is toegestaan, is de hoofdvestiging van de aanbieder.

8.4 De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (OS) op http://ec.europa.eu/consumers/odr . Ons e-mailadres is: legal@mautpilot.nl

8.5 Wij zijn niet verplicht of bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure overeenkomstig de Wet Geschillenbeslechting Consumenten (VSBG).

Standaard herroepingsformulier

(Wanneer u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

– Aan Regit GmbH, Heinkelstr. 1, 93049 Regensburg, e-mail: legal@mautpilot.nl:

– Hiermee herroep(en) ik/wij (*) het door mij/ons (*) gesloten contract over de koop van de volgende waren (*)/de levering van de volgende dienst (*)

– Besteld op (*)/ontvangen op (*)

– Naam van de consument(en)

– Adres van de consument(en)

– Handtekening van de consument(en) (alleen bij mededeling op papier)

– Datum

(*) Doorstrepen wat niet van toepassing is.

 

Status: 17.03.2022