Privacybeleid

Algemeen

Het naleven van de wetten inzake gegevensbescherming is voor Regit GmbH niet alleen een wettelijke verplichting, maar ook een belangrijke vertrouwensfactor. Met de volgende bepalingen inzake gegevensbescherming willen wij u daarom op transparante wijze informeren over het type, de omvang en het doel van de persoonsgegevens die van u worden verzameld en binnen deze website worden verwerkt, alsmede over uw rechten.

Verantwoordelijkheid voor de gegevensverwerking

Regit GmbH, Heinkelstr. 1, 93049 Regensburg (hierna: "Wij"), is als exploitant van de website www.mautpilot.nl de verantwoordelijke in de zin van art. 4 nr. 7 van de algemene verordening gegevensbescherming (DSGVO / GDPR) van de EU. Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met legal@mautpilot.nl.

Functionaris voor gegevensbescherming

Süddeutsche Datenschutzgesellschaft mbH

Contact: Maximilian Mayer

Von-Brettreich-Straße 4

93049 Regensburg

Mail: verwaltung@sddsg.de

Rechten van de betrokkene

Uw rechten als betrokkene

Als betrokkene heeft u ten aanzien van ons de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens. Dat heb je:

 • Het recht op informatie over onder meer de categorieën van verwerkte gegevens, de doeleinden van de verwerking, de bewaartermijn en de eventuele ontvangers, overeenkomstig artikel 15 DSGVO.
 • Het recht op correctie of verwijdering van onjuiste of onvolledige gegevens, overeenkomstig art. 16 en 17 DSGVO.
 • Een recht op beperking van de verwerking onder de voorwaarden van art. 18 DSGVO.
 • Een recht om bezwaar te maken tegen de verwerking op grond van art. 21 lid 1 DSGVO, voor zover de gegevensverwerking is uitgevoerd op grond van een gerechtvaardigd belang.
 • Het recht om een gegeven toestemming met werking voor de toekomst in te trekken overeenkomstig art.7 lid 3 DSGVO.
 • Een recht op gegevensoverdraagbaarheid in een gemeenschappelijk formaat overeenkomstig art. 20 DSGVO.
 • U hebt krachtens artikel 22 van de DSGVO het recht niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u op soortgelijke wijze in aanmerkelijke mate treft. Dit omvat ook profilering in de zin van art. 4 nr. 4 DSGVO.
 • U hebt ook het recht een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming overeenkomstig art. 77 DSGVO, met name in de lidstaat van uw gewone verblijfplaats, uw plaats van tewerkstelling of de plaats van de vermeende inbreuk.

Procedure

Indien u uw rechten op grond van de DSGVO tegen ons doet gelden, zullen wij de gegevens die u ons in het kader van het proces hebt verstrekt, verwerken om aan uw vordering te voldoen.

Vervolgens slaan wij de door u aan ons verstrekte gegevens en de door ons aan u verstrekte gegevens op voor documentatiedoeleinden tot het verstrijken van de verjaringstermijn van de wettelijke bepalingen (3 jaar).

De rechtsgrondslag voor de verwerking en opslag van de gegevens is art. 6 lid 1 zin 1 lit. f DSGVO (gerechtvaardigd belang bij gegevensverwerking). Het rechtmatige belang vloeit voort uit onze verplichting om aan uw verzoek te voldoen en de noodzaak om ons in een eventuele boeteprocedure te kunnen vrijpleiten door aan te tonen dat wij naar behoren aan uw verzoek hebben voldaan.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang onder de voorwaarden van art. 21 DSGVO. Gebruik hiervoor de contactgegevens in het impressum. Wij wijzen er echter op dat de verwerking van uw gegevens om te bewijzen dat de rechten van de betrokkene zijn nageleefd, verplicht is in de zin van art. 21 lid 1 DSGVO, aangezien andere bewijsmiddelen niet bestaan of niet even geschikt zijn.

Maatregelen ter bescherming van gegevens

Wij beveiligen onze website en andere systemen - en dus ook uw gegevens - met technische en organisatorische maatregelen tegen verlies, vernietiging, toegang, wijziging of verspreiding door onbevoegden. Uw persoonsgegevens worden met name in gecodeerde vorm over het internet verzonden. Wij gebruiken hiervoor het TLS-coderingssysteem (Transport Layer Security).

De overdracht van informatie via het internet is echter nooit volledig veilig, en daarom kunnen wij de veiligheid van de gegevens die vanaf onze website worden overgedragen niet voor 100% garanderen.

Modaliteiten van gegevensverwerking

Bronnen en categorieën van persoonsgegevens

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor zover deze noodzakelijk zijn voor de totstandkoming, de inhoudelijke structurering of de wijziging van een contractuele relatie tussen ons en u (inventarisatiegegevens). Inventarisatiegegevens kunnen in het bijzonder: Naam, titel, contactgegevens (postadres, telefoon, e-mailadres), geboortedatum, enz.

Voorts verwerken wij uw gebruiksgegevens. Gebruiksgegevens zijn gegevens die worden gegenereerd door uw gedrag bij het gebruik van ons webaanbod en onze diensten, met name uw IP-adres, het begin en het einde van uw bezoek aan onze website en informatie over welke inhoud u op onze website hebt geraadpleegd.

Wij verzamelen voornoemde gegevens ofwel rechtstreeks bij u (bv. door een bezoek aan de website) ofwel, voor zover toegestaan door de wetgeving inzake gegevensbescherming, bij derden of uit publiek toegankelijke bronnen (bv. handels- en verenigingsregisters, pers, media, internet).

Doorgifte van gegevens aan derde landen buiten de EU

Alle informatie die wij van u of over u ontvangen, wordt over het algemeen verwerkt op servers binnen de Europese Unie. Uw gegevens worden alleen zonder uw uitdrukkelijke toestemming doorgegeven aan of verwerkt in derde landen indien de wet hierin voorziet of dit toestaat, indien in het derde land een passend niveau van gegevensbescherming wordt gewaarborgd of indien er contractuele verplichtingen bestaan op grond van zogeheten standaardclausules inzake gegevensbescherming van de EU.

Let wel dat de VS een zogenaamd onveilig derde land is. Indien persoonsgegevens naar de VS worden doorgegeven, bestaat het risico dat de veiligheidsautoriteiten van de VS toegang krijgen tot deze gegevens op grond van de "Cloud Act". EU-burgers hebben geen effectieve rechtsbescherming tegen deze maatregelen in de VS of de EU.

Openbaarmaking van gegevens, orderverwerking

Wij geven uw persoonlijke gegevens nooit zonder toestemming door aan derden. Wij kunnen uw gegevens echter wel aan derden bekendmaken, met name als u daarmee hebt ingestemd, als de bekendmaking noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of als wij op grond van wettelijke bepalingen of officiële of gerechtelijke bevelen het recht of de plicht hebben om gegevens bekend te maken. Dit kan met name inhouden dat de gegevens worden bekendgemaakt ten behoeve van de rechtshandhaving, de veiligheid of de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten.

Wij kunnen uw gegevens ook doorgeven aan externe dienstverleners die namens ons en volgens onze instructies gegevens verwerken (verwerkers), om onze eigen gegevensverwerking te vereenvoudigen of te ontlasten. Elke verwerker is gebonden door een overeenkomst in overeenstemming met art. 28 DSGVO. Dit betekent met name dat de verwerker voldoende garanties moet bieden dat door de verwerker passende technische en organisatorische maatregelen zullen worden genomen op zodanige wijze dat de verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met de vereisten van de DSGVO en de bescherming van uw rechten als betrokkene is gewaarborgd. Ondanks de inschakeling van verwerkers blijven wij de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Doel van de gegevensverwerking

In beginsel gebruiken wij de gegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens bij u zijn verzameld. Wij kunnen de gegevens verder verwerken voor een ander doel, tenzij dit andere doel onverenigbaar is met het oorspronkelijke doel art. 5 lid. 1 lit. c DSGVO).

Bewaartermijn

Tenzij anders gespecificeerd, bewaren wij de van u verzamelde gegevens slechts zo lang als nodig is voor het desbetreffende doel, tenzij er wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens te bewaren, bijvoorbeeld uit hoofde van het handelsrecht of de belastingwetgeving, die het wissen verhinderen.

Individuele verwerkingsactiviteiten

In het navolgende willen wij u zo transparant mogelijk laten zien welke gegevens wij van u bij welke gelegenheid, op welke grondslag en met welk doel verwerken.

Serverlogbestanden

Telkens wanneer een website wordt opgeroepen en telkens wanneer gegevens van een server worden opgehaald, wordt automatisch algemene informatie doorgegeven aan de server die de gegevens verstrekt. Deze gegevensoverdracht gebeurt automatisch en is een fundamenteel onderdeel van de communicatie tussen toestellen op het internet.

De gegevens die standaard worden doorgegeven, omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de volgende informatie: Uw IP-adres, product- en versie-informatie over de gebruikte browser en het gebruikte besturingssysteem (zogeheten user agent), de internetpagina van waaruit uw toegang plaatsvond (zogeheten referer), datum en tijd van het verzoek (zogeheten timestamp). Bovendien worden de http-status en de hoeveelheid overgedragen gegevens geregistreerd als onderdeel van dit verzoek.

Deze informatie wordt door de server gelogd, in een tabel opgeslagen en daar gedurende korte tijd bewaard (zogenaamde server log files). Door de analyse van deze logbestanden kunnen wij fouten op de website opsporen en vervolgens verhelpen, het gebruik van de website op bepaalde tijdstippen vaststellen en op basis daarvan aanpassingen of verbeteringen aanbrengen, alsook de veiligheid van de server waarborgen door te kunnen nagaan vanaf welk IP-adres aanvallen op onze server werden uitgevoerd.

Uw IP-adres wordt alleen opgeslagen voor de tijd dat u de website gebruikt en wordt daarna onmiddellijk gewist of gedeeltelijk onherkenbaar gemaakt door het in te korten. De resterende gegevens worden gedurende een beperkte periode opgeslagen (meestal 7 dagen).

De rechtsgrondslag voor het gebruik van de serverlogbestanden is art. 6 lid. 1 zin 1 lit. f DSGVO (gerechtvaardigd belang bij gegevensverwerking). Het rechtmatige belang vloeit voort uit de noodzaak voor de werking en het onderhoud van onze website, zoals wij hierboven hebben uiteengezet. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang onder de voorwaarden van art. 21 DSGVO. Gebruik hiervoor de contactgegevens in het impressum. Wij willen er echter vooraf op wijzen dat de verwerking van uw gegevens in serverlogbestanden verplicht is in de zin van art. 21 lid 1 DSGVO, omdat de website anders in het geheel niet kan worden geëxploiteerd.

Cookies en webopslag

Wij gebruiken zogenaamde "cookies" of het "webgeheugen" van uw browser om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren.

Cookies

Wat zijn cookies?

In zeer eenvoudige bewoordingen is een cookie een klein tekstbestand waarin gegevens over bezochte websites worden opgeslagen. Cookies kunnen op vele manieren worden gebruikt. Zij kunnen bijvoorbeeld een soort "gebruikersprofiel" opslaan, d.w.z. zaken als uw voorkeurstaal en andere pagina-instellingen die nodig zijn voor onze website om u bepaalde diensten te kunnen verlenen. Het cookiebestand wordt op uw eindapparaat opgeslagen en kan ons ook helpen u te herkennen wanneer u onze website opnieuw bezoekt.

Cookies kunnen ons ook in staat stellen informatie te verkrijgen over uw voorkeursactiviteiten op onze website en zo onze website af te stemmen op uw individuele interesses of zelfs de snelheid van de navigatie op onze website te verhogen.

Hoe u cookies kunt vermijden

U kunt cookies op elk moment handmatig verwijderen in de beveiligingsinstellingen van uw browser.

U kunt echter ook voorkomen dat cookies überhaupt worden opgeslagen door uw browser dienovereenkomstig in te stellen. Wij wijzen u er echter op dat u dan wellicht niet alle functies van onze website in hun volle omvang kunt gebruiken of dat er fouten kunnen voorkomen in de presentatie en het gebruik van de website.

Cookies van derden

Het is mogelijk dat derde aanbieders met de hulp waarvan wij onze site ontwerpen en beheren, met name door middel van zogenaamde plug-ins (zie hieronder in de rubriek "Diensten van derden"), zelfstandig hun eigen cookies op uw eindapparaat opslaan. Als u alleen onze eigen cookies wilt accepteren, maar geen cookies van deze derden, kunt u het opslaan van deze cookies voorkomen door de betreffende browserinstelling "Blokkeer cookies van derden" te selecteren.

Welke cookies worden gebruikt

In de onderstaande lijst kunt u precies zien welke cookies wij gebruiken.

Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag voor het gebruik van cookies die absoluut noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website (bijv. winkelwagen-cookie, sessie-cookie) is art. 6 lid 1 zin 1 lit. f DSGVO (gerechtvaardigd belang bij gegevensverwerking). Het rechtmatige belang vloeit voort uit onze noodzaak om u een goed functionerende website te kunnen bieden. Cookies zijn daarvoor nodig omdat zij een integrerend deel uitmaken van de huidige internettechnologie en zonder cookies zouden veel functies van de huidige websites niet beschikbaar zijn. Daarom hebben wij cookies nodig om u de website te kunnen aanbieden in antwoord op uw verzoek.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang onder de voorwaarden van art. 21 DSGVO. Gebruik hiervoor de contactgegevens in het impressum.

Wij wijzen er echter op dat de verwerking van uw gegevens in bepaalde cookies verplicht is in de zin van art. 21 lid 1 DSGVO, omdat de website anders helemaal niet kan worden geëxploiteerd en wij niet over de technische mogelijkheid beschikken om de instelling van cookies op bepaalde individuele eindapparaten te verhinderen. Maar misschien kunt u dit zelf doen in uw browser. Voor meer informatie hierover kunt u de instructies voor uw browser raadplegen.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van cookies die niet absoluut noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website is art. 6 lid 1 zin 1 lit. a DSGVO (toestemming van de betrokkene). Wanneer u de website voor de eerste keer bezoekt, vragen wij u om uw toestemming voor het gebruik van cookies die niet absoluut noodzakelijk zijn door middel van een bericht op het scherm. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door alle cookies in uw browser te verwijderen. Hoe u dit in uw browser doet, kunt u vinden in de browserinstructies.

Web Storage

Wat is Web Storage

Web Storage is een techniek voor webtoepassingen waarbij gegevens in een webbrowser worden opgeslagen. Webopslag kan worden vereenvoudigd als een verdere ontwikkeling van cookies, maar verschilt er in verschillende opzichten van.

In tegenstelling tot cookies, die zowel door de server als door de cliënt kunnen worden geraadpleegd, wordt webopslag volledig gecontroleerd door de cliënt. Dit betekent dat er niet telkens gegevens naar de server worden overgebracht wanneer de website wordt opgeroepen. Toegang vindt uitsluitend plaats ter plaatse via scripts op de website. Concreet betekent dit dat toegang van derden tot de opgeslagen informatie via de website is uitgesloten. Alleen u en wij hebben toegang tot de lokaal opgeslagen gegevens.

Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag voor het gebruik van webopslag, dat absoluut noodzakelijk is voor het functioneren van de website, is art. 6 lid 1 zin 1 lit f DSGVO (gerechtvaardigd belang bij gegevensverwerking). Het rechtmatige belang vloeit voort uit onze noodzaak om u een goed functionerende website te kunnen bieden. De webopslag is hiervoor noodzakelijk omdat zij een integrerend deel uitmaakt van de huidige internettechnologie en zonder deze opslag zouden vele functies van de huidige websites niet beschikbaar zijn. Wij hebben de webopslag dus nodig om u de website te kunnen aanbieden in antwoord op uw verzoek.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang onder de voorwaarden van art. 21 DSGVO. Gebruik hiervoor de contactgegevens in het impressum.

Wij wijzen er echter op dat de verwerking van uw gegevens in de webopslag verplicht kan zijn in de zin van art. 21 lid 1 DSGVO, omdat de website anders helemaal niet kan worden geëxploiteerd en wij niet over de technische mogelijkheid beschikken om het gebruik ervan op bepaalde individuele eindapparaten te verhinderen. Maar misschien kunt u dit zelf doen in uw browser. Voor meer informatie hierover kunt u de instructies voor uw browser raadplegen.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van webopslag, die niet absoluut noodzakelijk is voor het functioneren van de website, is art. 6 lid. 1 zin 1 lit a DSGVO (toestemming van de betrokkene). Wanneer u de website voor het eerst bezoekt, vragen wij u via een sms-bericht om uw toestemming voor het gebruik van deze gegevens. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door alle cookies in uw browser te verwijderen. Hoe u dit in uw browser doet, kunt u vinden in de browserinstructies.

Contactlegging

Op onze website vindt u manieren om rechtstreeks contact met ons op te nemen. Door contact met ons op te nemen, stemt u in met de verwerking en opslag van de door u verstrekte gegevens (met name uw e-mailadres) met het oog op de behandeling van uw verzoek. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking met werking voor de toekomst. Gelieve onze contactgegevens in de opdruk te gebruiken. Wij wijzen u er echter op dat wij uw verzoek dan niet meer in behandeling zullen nemen.

Wij verwerken de gegevens die u ons toestuurt uitsluitend totdat het doel van uw contact is bereikt, tenzij er wettelijke bewaartermijnen zijn die anders bepalen. Indien het doel van uw contact de uitoefening van de rechten van de betrokkene is, zijn de bepalingen in de rubriek "Uw rechten als betrokkene" van toepassing.

Wij hebben de volgende verplichte informatie van u nodig:

 • Naam: Deze informatie is voor ons noodzakelijk omdat wij in het kader van professionele correspondentie belang hechten aan een persoonlijk adres. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor dit doel.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van de gegevens die u ons meedeelt door contact met ons op te nemen, is art. 6 lid 1 zin 1 lit. a DSGVO (toestemming van de betrokkene). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Gebruik hiervoor de contactgegevens in het impressum.

De rechtsgrondslag voor de verwerking van de verplichte gegevens is art. 6 lid 1 zin 1 lit f DSGVO (gerechtvaardigd belang bij gegevensverwerking). Wij hebben u het rechtmatige belang uitgelegd in de bovenstaande lijst.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang onder de voorwaarden van art. 21 DSGVO. Gebruik hiervoor de contactgegevens in het impressum.

Gebruik van onze webwinkel

Indien u een bestelling in onze webwinkel wenst te plaatsen, is het absoluut noodzakelijk dat u bepaalde gegevens verstrekt om de overeenkomst te sluiten en uw bestelling te verwerken. Deze informatie, die essentieel is voor de verwerking, wordt apart gemarkeerd, alle andere informatie kan vrijwillig worden verstrekt. Wij verwerken de gegevens die u tijdens het bestelproces verstrekt uitsluitend met het oog op de verwerking van uw bestelling. Indien u de gevraagde gegevens niet verstrekt, wordt uw bestelling niet in behandeling genomen.

Voor de uitvoering van de overeenkomst zijn wij volgens art. 6 lid 1 zin 1 lit. b DSGVO verplicht om uw persoonsgegevens (kenteken) door te geven aan de Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft (ASFiNAG), Austro Tower, Schnirchgasse 17 in 1030 Wenen.  
Informatie over gegevensbescherming bij ASFiNAG is te vinden op: https://www.asfinag.at/privacy/

Voorts kan het nodig zijn uw gegevens door te geven aan andere derden om de bestelling te verwerken, bv. banken/betalingsdienstverleners, logistieke bedrijven, enz. Meer informatie vindt u hierboven onder "Doorgeven van gegevens" en hieronder in de rubriek "Diensten van derden".

De rechtsgrondslag voor het gebruik van uw gegevens voor de afhandeling van de bestelling is art. 6 lid 1 zin 1 liz. b DSGVO (gegevensverwerking voor de uitvoering van een overeenkomst). De rechtsgrondslag voor de gegevens die u vrijwillig verstrekt in het kader van het bestelproces is art. 6 lid 1 zin 1 lit. a DSGVO (toestemming van de betrokkene). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Gebruik hiervoor de contactgegevens in het impressum.

Op grond van commerciële en fiscale wetgeving zijn wij verplicht uw adres-, betaal- en bestelgegevens gedurende een periode van tien jaar te bewaren. Wij beperken de verwerking echter na twee jaar, d.w.z. dat uw gegevens alleen worden gebruikt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Om ongeoorloofde toegang door derden tot uw persoonsgegevens, met name financiële gegevens, te voorkomen, wordt het bestelproces gecodeerd met behulp van TLS-technologie.

Wij kunnen de door u verstrekte gegevens ook verwerken om u te informeren over andere interessante producten uit onze portefeuille of om u e-mails met technische informatie te sturen.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van uw contactgegevens voor dit doel is art. 6 lid 1 zin 1 lit. f DSGVO (gerechtvaardigd belang bij gegevensverwerking). Het rechtmatige belang vloeit voort uit onze behoefte om u interessante informatie over ons aanbod en onze onderneming toe te zenden (directe reclame).

U kunt te allen tijde onder de voorwaarden van art. 21 DSGVO bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang bij directe reclame.  Gebruik hiervoor de contactgegevens in het impressum. U maakt geen andere kosten dan de transmissiekosten volgens de basistarieven.

Diensten van derden

Om onze gegevensverwerking te vereenvoudigen en de functionaliteit van onze website uit te breiden, maken wij gebruik van diensten/hulpmiddelen van derden, bijvoorbeeld plug-ins, externe inhoud, software of andere externe dienstverleners (diensten). Daarbij kunnen ook persoonsgegevens worden doorgegeven aan de dienstverlener. Om uw gegevens te beschermen hebben wij, indien nodig, de dienstverleners contractueel verplicht overeenkomstig art. 28 DSGVO om uw gegevens alleen te verwerken in het kader van onze instructies.

Wij wijzen er uitdrukkelijk op dat wij regelmatig alleen verantwoordelijk zijn voor het verzamelen en doorgeven van gegevens door de dienst in de zin van de DSGVO, maar niet voor de eventuele latere verwerking door de desbetreffende dienstverlener.

In detail maken wij gebruik van de volgende diensten:

Google-diensten

Onze website maakt gebruik van de volgende diensten van het bedrijf Google Ireland Limited ("Google EU"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. Dit bedrijf vertegenwoordigt in de EU het bedrijf Google LLC ("Google US"), 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Door gebruik te maken van de diensten worden gegevens overgebracht naar Google EU en, onder bepaalde omstandigheden, van Google EU naar Google VS. De Google Group kan de doorgegeven gegevens verwerken om anoniem gemaakte gebruikersprofielen voor statistische doeleinden op te stellen. Als u ook een Google-account hebt en daarop bent ingelogd, kan Google de verzonden gegevens aan uw account toewijzen - zelfs op verschillende apparaten. In principe hebben wij geen invloed op deze gegevensverwerking. Google EU is derhalve verantwoordelijk voor deze gegevensverwerking.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy.

De details van de gesloten modelcontractbepalingen (die het niveau van gegevensbescherming in derde landen waarborgen) zijn hier te vinden: https://support.google.com/adspolicy/answer/10042247?hl=nl.

U kunt uw advertentievoorkeuren voor Google beheren op de volgende website: https://adssettings.google.com/?hl=nl (Deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert).

We gebruiken:

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van de "Google Analytics"-dienst van Google. Google Analytics maakt gebruik van cookies (zie hierboven onder "Cookies") om ons in staat te stellen het gebruik van de website door websitebezoekers te analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website door gebruikers wordt gewoonlijk doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Onder andere het volgende kan worden doorgegeven: Uw IP-adres, product- en versie-informatie over de gebruikte browser en het gebruikte besturingssysteem (zogeheten user agent), de website waarvandaan u toegang hebt verkregen (zogeheten referrer), datum en tijd van het verzoek en eventueel uw internetprovider.

Op onze website is IP-anonimisering geactiveerd, zodat uw doorgegeven IP-adres wordt verkort en dus gedeeltelijk onherkenbaar wordt gemaakt, d.w.z. geanonimiseerd, voordat het buiten het toepassingsgebied van de DSGVO wordt doorgegeven. Alleen in uitzonderlijke gevallen zal het volledige IP-adres eerst naar een server van Google in de VS worden doorgestuurd en daar onmiddellijk worden ingekort.

Namens ons zal Google de doorgegeven informatie gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om ons andere diensten in verband met het website- en internetgebruik aan te bieden. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgegeven als onderdeel van Google Analytics zal niet worden samengevoegd met andere gegevens van Google.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming voor Google Analytics vindt u op http://www.google.com/analytics/terms/nl.html of op https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=nl

U kunt voorkomen dat de door de cookie gegenereerde en met het gebruik van de website verband houdende gegevens (incl. IP-adres) aan Google worden doorgegeven of door Google worden verwerkt door de via de volgende link beschikbare browserplug-in te downloaden en in uw browser te installeren. De huidige link is: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

U kunt ook helemaal voorkomen dat cookies worden geplaatst (zie "Hoe cookies vermijden" hierboven).

De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is Art. 6 lid 1 zin 1 lit. a DSGVO (toestemming van de betrokkene). Wanneer u voor het eerst op de website komt, vragen wij u om uw toestemming voor het gebruik van de dienst via een weergegeven waarschuwingstekst. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door alle cookies in uw browser te wissen of de cookie-banner opnieuw te openen. Hoe dit in uw browser werkt, kunt u vinden in de browserinstructies.

Google Ads (voorheen Adwords)

Wij maken gebruik van de advertentiedienst "Ads" van Google. Deze dienst stelt ons in staat om onze aanbiedingen op externe websites te adverteren met behulp van zogenaamde Google Ads. Wij kunnen ook bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn. Deze advertenties worden door Google geleverd via zogenaamde "advertentieservers". Voor dit doel gebruiken wij ad server cookies (zie hierboven onder "Cookies"), waarmee verschillende parameters kunnen worden gemeten om het succes te bepalen. Wij verzamelen en verwerken zelf geen persoonsgegevens via de voornoemde reclamemaatregelen. Wij ontvangen alleen statistische evaluaties van Google. Dankzij deze evaluaties kunnen wij nagaan welke van de gebruikte reclamemaatregelen bijzonder doeltreffend zijn. Wij ontvangen geen verdere gegevens uit het gebruik van de reclamemedia; in het bijzonder kunnen wij u aan de hand van deze informatie niet identificeren.

Op de advertentiepagina (https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl ) kunt u meer te weten komen over adverteren op Google, hoe uw gegevens precies worden gebruikt in verband met advertenties en hoe lang Google deze gegevens bewaart.

Door de gebruikte marketingtools brengt uw browser automatisch een rechtstreekse verbinding tot stand met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de gegevens die Google door het gebruik van dit hulpmiddel verzamelt en informeren u daarom volgens onze stand van kennis: Door de integratie van advertenties ontvangt Google de informatie dat u het betreffende deel van onze website heeft opgeroepen of op een advertentie van ons heeft geklikt. Als u geregistreerd bent bij een Google-dienst, kan Google het bezoek toewijzen aan uw account. Ook als u niet bij Google bent geregistreerd of niet hebt ingelogd, is het mogelijk dat de provider uw IP-adres verkrijgt en opslaat.

U kunt deelname aan deze opsporingsprocedure op verschillende manieren voorkomen:

 1. door uw browsersoftware zo in te stellen dat geen cookies worden geaccepteerd (zie "Hoe cookies vermijden" hierboven),
 2. door de cookies voor het bijhouden van conversies uit te schakelen, op de volgende website: https://adssettings.google.com/?hl=nl (deze instelling wordt verwijderd wanneer u uw cookies verwijdert) of
 3. door ze permanent uit te schakelen in uw Firefox-, Internetexplorer- of Google Chrome-browser via de link http://www.google.com/settings/ads/plugin . Wij wijzen u erop dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van onze website in hun volle omvang kunt gebruiken.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Ads is art. 6 lid 1 zion 1 lit. a DSGVO (toestemming van de betrokkene). Wij vragen u om uw toestemming voor het gebruik van de dienst via een weergegeven waarschuwingstekst wanneer u de website voor het eerst oproept. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door alle cookies in uw browser te verwijderen.  Hoe dit in uw browser werkt, kunt u vinden in de browserinstructies.

Google Maps

Onze website maakt gebruik van de externe kaartendienst "Google Maps" van Google. Google Maps wordt gebruikt om een interactieve kaart op onze website aan te bieden waarop u kunt zien hoe u ons kunt vinden en bereiken. Deze dienst stelt ons in staat onze website op een aantrekkelijke manier te presenteren door kaartmateriaal van een externe server te laden. De vereiste gegevens worden gewoonlijk opgevraagd bij een server van Google in de VS. Via dit verzoek wordt onder meer de volgende informatie doorgegeven aan de server van Google en daar opgeslagen: Uw IP-adres, product- en versie-informatie over de gebruikte browser en het besturingssysteem (zogeheten user agent), de website waarvandaan u toegang hebt verkregen (zogeheten referrer), datum en tijd van het verzoek en eventueel uw internetprovider.

Deze dienst maakt gebruik van de Web Storage van uw browser. Meer informatie hierover vindt u in de rubriek "Webopslag" hierboven.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Maps is Art. 6 lid 1 zin 1 lit. a DSGVO (toestemming van de betrokkene). Wanneer u de website voor het eerst bezoekt, vragen wij u om uw toestemming voor het gebruik van de dienst via een weergegeven berichttekst. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door alle cookies in uw browser te wissen of de cookie-banner opnieuw te openen. Hoe dit in uw browser werkt, kunt u vinden in de browserinstructies.

Google Tag Manager

Onze website maakt gebruik van de ondersteunende dienst "Google Tag Manager" van Google. Deze dienst verwerkt zelf geen persoonsgegevens. De Google Tag Manager voorziet echter in het activeren van scripts die door andere diensten zijn vereist om gegevens te verzamelen. Het is niet mogelijk voor de Google Tag Manager om toegang te krijgen tot deze gegevens.

Analyse-instrumenten

Wij maken gebruik van bepaalde diensten die gegevens van websitebezoekers registreren en aan ons verstrekken voor analyse. Wij gebruiken deze gegevens om onze website, diensten en aanbiedingen op een gebruiksgerichte basis te verbeteren. Met name de volgende informatie over bezoekersgedrag kan worden verzameld: Uw IP-adres, product- en versie-informatie over de gebruikte browser en het gebruikte besturingssysteem (zogeheten user agent), de website van waaruit u toegang hebt verkregen (zogeheten referrer), datum en tijdstip van het verzoek en eventueel uw internetprovider, geschatte herkomst (land en stad), taal, kliks op inhoud en kijkduur.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van analyse-instrumenten is art. 6 lid 1 zin 1 lit. a DSGVO (toestemming van de betrokkene). Wanneer u voor het eerst op de website komt, vragen wij u om uw toestemming voor het gebruik van de dienst via een weergegeven waarschuwingstekst. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door alle cookies in uw browser te wissen of de cookie-banner opnieuw te openen. Hoe dit in uw browser werkt, kunt u vinden in de browserinstructies.

We gebruiken:

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van de "Google Analytics"-dienst van Google. Zie de informatie over gegevensbescherming hierboven.

Hotjar

Onze website maakt gebruik van de "Hotjar"-dienst die wordt aangeboden door Hotjar Ltd. ("Hotjar"), 3 Lyons Range, 20 Bisazza Street, Sliema SLM 1640, Malta. Deze dienst stelt ons in staat muisklikken, muisbewegingen en dergelijke op onze website te meten en te analyseren. Daarbij wordt informatie verzameld door een tracking code en cookies met variërende levensduur naar de Hotjar server verzonden. Deze informatie bestaat enerzijds uit de serverlogbestanden en anderzijds uit apparaatgerelateerde gegevens, zoals met name het IP-adres van uw apparaat en uw e-mailadres met inbegrip van uw voor- en achternaam, indien u ons deze informatie via onze website hebt verstrekt, uw schermgrootte alsmede uw apparaattype, uw geografische locatie en uw voorkeurtaal. U kunt voorkomen dat Hotjar uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt dan een opt-out-cookie op uw eindapparaat geplaatst, waarmee wordt voorkomen dat er in de toekomst gegevens worden verzameld wanneer u deze website bezoekt: https://www.hotjar.com/opt-out

Naast het rechtmatige belang is de rechtsgrondslag voor het gebruik van Hotjar art. 6 lid 1 zin 1 lit. a DSGVO (toestemming voor gegevensverwerking), voor zover u ons uw e-mailadres inclusief uw naam hebt verstrekt.

Microsoft Clarity

Onze website maakt gebruik van de "Clarity"-dienst van Microsoft Corporation ("Microsoft"), One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS.

Deze dienst stelt ons in staat het gedrag van de gebruikers op de website te analyseren. Daarbij worden gegevens zoals het IP-adres, de bezoekfrequentie, de locatie en het tijdstip van het verzoek verzameld en doorgestuurd naar Microsoft-servers in de VS.

Wij maken gebruik van de anonimiseringsfunctie van Microsoft Clarity, wat betekent dat alle verzamelde gegevens onmiddellijk na de verzameling worden geanonimiseerd.

Bij gebruik van de dienst worden cookies opgeslagen op het eindapparaat van de websitebezoeker.

Wij hebben met de aanbieder een contract voor de afwikkeling van de bestelling gesloten, waarin de gebruikelijke contractuele bepalingen zijn opgenomen.

Meer informatie over gegevensbescherming bij Microsoft is te vinden op: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement .

Mediadiensten

Wij maken gebruik van bepaalde diensten om onze website te vullen en aan te vullen met digitale inhoud. Voor dit doel maken wij gewoonlijk gebruik van de integratiefuncties van externe platforms. Daardoor worden bij het oproepen van de inhoud gegevens van de server van de aanbieder doorgestuurd en daar meestal ook opgeslagen, bijv. uw IP-adres, product- en versie-informatie over de gebruikte browser en het gebruikte besturingssysteem (zgn. user-agent), de website van waaruit de toegang plaatsvond (zgn. referer), de datum en het tijdstip van het verzoek en eventueel uw internetprovider. Voor meer informatie, zie hierboven onder "Serverlogbestanden".

De rechtsgrondslag voor het gebruik van mediadiensten is in het algemeen art. 6 lid 1 zin 1 lit. f DSGVO (gerechtvaardigd belang bij gegevensverwerking), tenzij voor de desbetreffende dienst anders is aangegeven. Het rechtmatige belang vloeit voort uit ons belang om u een website te kunnen bieden die qua inhoud en uiterlijk aantrekkelijk is. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang onder de voorwaarden van art. 21 DSGVO. Gebruik hiervoor de contactgegevens in het impressum.

We gebruiken:

Google Maps

Onze website maakt gebruik van de door Google aangeboden dienst "Google Maps". Zie de informatie over gegevensbescherming hierboven.

Reclamediensten

Wij gebruiken diensten op onze website om ons te helpen de verkoop en populariteit van ons aanbod te bevorderen. Deze diensten kunnen, bijvoorbeeld:

 • het surfgedrag van onze websitebezoekers te registreren en op basis van deze informatie passende advertenties aan te bieden
 • statistische gegevens te verzamelen over de interactie met advertenties op onze website, die wij kunnen gebruiken om onze reclame-inspanningen te optimaliseren; of
 • een gemiddelde weer te geven van de meningen van andere klanten over ons bedrijf (zogenaamde ratings/testimonials).

De diensten kunnen met name de volgende gegevens verzamelen: Herkomst (land en stad), taal, besturingssysteem, eindapparaat (pc, tablet-pc of smartphone), gebruikte browser en eventuele add-ons, referrer (bron waar de gebruiker vandaan kwam), klikken op reclamebanners, kijkduur, acties na het klikken op reclamebanners. Deze gegevens of delen daarvan mogen ook aan de respectieve dienstverlener worden doorgegeven om het gebruik van de dienst mogelijk te maken.

De verzamelde gegevens worden automatisch verwerkt, onder meer om u op basis van uw vermeende voorkeuren passende reclame te tonen, voor marktonderzoek of voor een op de behoeften afgestemde vormgeving van onze website. Dit vormt geautomatiseerde besluitvorming of profilering overeenkomstig art. 4 Nr. 4; art. 22 DSGVO. Deze geautomatiseerde verwerking is op grond van art. 22 lid 2 nr. 2 DSGVO, op grond van § 15 lid 3 TMG (Telemediengesetz) geoorloofd. U hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen dit soort gegevensverwerking. Gebruik hiervoor de contactgegevens in het impressum.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van reclamediensten is Art. 6 lid 1 zin 1 lit. a DSGVO (toestemming van de betrokkene). Wanneer u voor het eerst op de website komt, vragen wij u om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens via een weergegeven waarschuwingstekst. U kunt uw toestemming te allen tijde met werking voor de toekomst intrekken door alle cookies in uw browser te wissen of de cookie-banner opnieuw te openen. Hoe dit in uw browser werkt, kunt u vinden in de browserinstructies.

We gebruiken:

Bing Ads

Onze website maakt gebruik van de "Bing Ads"-dienst die wordt aangeboden door Microsoft Corporation ("Microsoft"), One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS.

Meer informatie over gegevensbescherming vindt u bij Microsoft op: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement.

Google Ads

Onze website maakt gebruik van de "Ads"-dienst van het bedrijf Google. Zie de informatie over gegevensbescherming hierboven.

Google DoubleClick

Onze website maakt gebruik van de "DoubleClick"-dienst van Google. Zie de informatie over gegevensbescherming hierboven.

Dienstverleners voor de verwerking van uw bestelling

Wij kunnen de van u verzamelde persoonsgegevens in het kader van de contractafwikkeling doorgeven aan derden, bijvoorbeeld aan de met de levering belaste transportonderneming of de voor de betaling gebruikte dienst, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het contract.

De rechtsgrondslag voor de doorgifte van de voor de afwikkeling van de bestelling vereiste gegevens is art. 6 lid 1 zin 1 lit. b DSGVO (gegevensverwerking voor de uitvoering van een overeenkomst). Het verstrekken en doorgeven van uw gegevens is noodzakelijk omdat uw bestelling anders niet kan worden verwerkt.

De rechtsgrondslag voor de door u in het kader van het bestelproces vrijwillig gekozen gegevensoverdracht (bijv. voor de verzendstatus per e-mail) is art. 6 lid 1 zin 1 lit. a DSGVO (toestemming van de betrokkene). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken met werking voor de toekomst. Gebruik hiervoor de contactgegevens in het impressum.

In detail maken wij gebruik van de volgende dienstverleners:

PayPal

Wij maken gebruik van de "PayPal"-service van PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. ("PayPal"), 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg om betalingen te verwerken. Deze dienst stelt ons in staat u verschillende betaalmethoden in onze webwinkel aan te bieden. Wanneer u deze dienst gebruikt, worden gegevens van onze website naar PayPal verzonden, met name uw IP-adres, product- en versie-informatie over de gebruikte browser en het gebruikte besturingssysteem (zogeheten user agent), de website waarvandaan u toegang hebt verkregen (zogeheten referer), de datum en tijd van het verzoek en eventueel uw internetprovider.

Voorts kunnen inventarisgegevens, zoals naam en adres, bankgegevens, zoals rekeningnummers of kredietkaartnummers, paswoorden, TAN's, alsmede contract-, sommatie- en ontvangergegevens worden doorgegeven.

Details over de verzamelde gegevens en informatie over hoe PayPal de verzamelde gegevens verwerkt, zijn te vinden in het privacybeleid van PayPal: https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=nl_NL .

Wij hebben een legitiem belang bij het gebruik van PayPal in de zin van art. 6 lid 1 zin 1 lit. f DSGVO, namelijk het aanbieden van een efficiënte en veilige betalingsmogelijkheid.

Voor meer informatie over de wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder informatie over de gebruikte kredietbureaus, verwijzen wij u ook naar de gegevensbeschermingsverklaring van PayPal: https://www.paypal.com/nl/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=nl_NL

Stripe

Wij gebruiken de "Stripe" dienst van Stripe, Inc., 510 Townsend Street San Francisco, CA 94103, USA voor de verwerking van betalingen.

Deze dienst stelt ons in staat u verschillende betaalmethoden in onze webwinkel aan te bieden. Wanneer u een bestelling afrondt, stuurt onze website gegevens naar Stripe, met name uw betalingsgegevens (bijvoorbeeld uw bankrekeningnummer of creditcardnummer), uw IP-adres, product- en versie-informatie over de gebruikte browser en het gebruikte besturingssysteem (de zogenaamde user agent), de website van waaruit uw toegang plaatsvond (de zogenaamde referrer), de datum en het tijdstip van het verzoek en eventueel uw internetprovider. Voorts kunnen inventarisgegevens, zoals naam en adres, bankgegevens, zoals rekeningnummers of kredietkaartnummers, paswoorden, TAN's, alsmede contract-, sommatie- en ontvangergegevens worden doorgegeven.

Details over de verzamelde gegevens en informatie over hoe Stripe de verzamelde gegevens verwerkt, zijn te vinden in het privacybeleid van Stripe: https://stripe.com/nl/privacy .

Wij hebben een rechtmatig belang bij het gebruik van Stripe in de zin van art. 6 lid 1 zin 1 lit. f DSGVO, dat erin bestaat een veelvoud aan betaalmethoden zo eenvoudig mogelijk via een dienstverlener aan te bieden en niet voor elke betaalmethode een afzonderlijke dienstverlener te moeten aanstellen. Dit vermindert tegelijkertijd ook de ontvangers van uw gegevens.

Klarna

Wij gebruiken de Klarna-dienst van Klarna Bank AB, Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Zweden om betalingen te verwerken. Om de afwikkeling van de betaling mogelijk te maken, worden uw gegevens (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, woonplaats, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer en IP-adres) alsmede de in het kader van uw bestelling verzamelde gegevens (factuurbedrag, soort levering, artikel) aan Klarna doorgegeven met het oog op de controle van uw identiteit en kredietwaardigheid.

U kunt hier nagaan aan welke kredietagentschappen uw gegevens kunnen worden doorgegeven:

https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/nl_nl/credit_rating_agencies

Voor meer informatie over gegevensbescherming verwijzen wij u naar het privacybeleid van Klarna:

https://www.klarna.com/nl/privacy/

Mollie

Wij maken gebruik van "Mollie", een dienst van Mollie B.V., Keizersgracht 126, 1015CW Amsterdam, Nederland, om betalingen te verwerken.

Deze dienst stelt ons in staat u verschillende betaalmethoden in onze webshop aan te bieden. Bij het afronden van een bestelling geeft onze website gegevens door aan Mollie, met name uw betalingsgegevens (bijvoorbeeld uw bankrekeningnummer of creditcardnummer), uw IP-adres, product- en versie-informatie over de gebruikte browser en het besturingssysteem (de zogenaamde user agent), de website van waaruit u toegang kreeg (de zogenaamde referrer), datum en tijd van het verzoek en eventueel uw internetprovider. Bovendien worden de status en de hoeveelheid overgedragen gegevens geregistreerd als onderdeel van dit verzoek. In sommige gevallen worden ook uw voor- en achternaam, adresgegevens en andere persoonsgegevens die u actief verstrekt aan Mollie doorgegeven.

Als u gebruik maakt van de diensten van Mollie, worden uw persoonsgegevens ook door Mollie gebruikt voor onder andere analytische doeleinden en voor de opleiding van het personeel van Mollie. Meer details over de verzamelde gegevens en informatie over hoe Mollie de verzamelde gegevens verwerkt, vindt u in het privacybeleid van Mollie: https://www.mollie.com/de/privacy.

Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het gebruik van Mollie in de zin van Art. 6 (1) zin 1 letter f) DSGVO, namelijk om een veelvoud aan betaalmethoden zo eenvoudig mogelijk via een dienstverlener aan te bieden en niet voor elke betaalmethode een aparte dienstverlener opdracht te hoeven geven. Dit vermindert ook het aantal ontvangers van uw gegevens tegelijkertijd.

Andere diensten

Cookiebot

Onze website maakt gebruik van de "Cookiebot"-dienst die wordt aangeboden door Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denemarken. Cookiebot wordt gebruikt om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en om de toestemming van een websitebezoeker op te slaan.

Via de dienst worden de volgende gegevens verzameld en doorgegeven aan Cybot A/S: Browserinformatie, Informatie over het eindapparaat, Tijdstip van het bezoek aan de website, Geanonimiseerd IP-adres, Geografische locatie, Opt-in en Opt-out gegevens.

De dienst kan cookies plaatsen en gegevens opslaan in het lokale geheugen van de websitebezoeker.

De bewaartermijn is de duur van de periode gedurende welke de verzamelde gegevens worden bewaard om te worden verwerkt. De gegevens moeten worden gewist zodra zij niet langer nodig zijn voor de aangegeven verwerkingsdoeleinden.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens is te vinden in het privacybeleid van Cookiebot: https://www.cookiebot.com/nl/privacy-policy/.

De rechtsgrondslag voor het gebruik van de plugin is art. 6 lid 1 zin 1 lit. f DSGVO (gerechtvaardigd belang bij gegevensverwerking). Het legitieme belang vloeit voort uit onze noodzaak om een website aan te bieden die voldoet aan de wettelijke vereisten en om u de mogelijkheid te bieden uw cookie-instellingen te beheren. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang onder de voorwaarden van art. 21 DSGVO. Gebruik hiervoor de contactgegevens in het impressum.

 

 

Status van de verklaring gegevensbescherming: 15.12.2021

Bron: Süddeutsche Datenschutzgesellschaft mbH